ختم صلوات و قرآن کریم
اداره امور قرآنی اوقاف و امورخیریه استان مرکزی
ختم قرآن (جزء خوانی)
3 دوره
قرائت شده
ختم صلوات
۴۹۴۰۷
فرستاده شده
ختم سوره الرحمن
۶
قرائت شده
ختم سوره یاسین
۳۴
قرائت شده
ختم آیت الکرسی
۲۴۱
قرائت شده
ختم سوره واقعه
۱۲
قرائت شده
ختم سوره قدر
۱۲۵
قرائت شده
قرائت فاتحه
۳۵۸۳
قرائت شده